ผลของการเวนคืน

0
3770
  1. กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของรัฐ

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเวนคืนก่อนที่กรรมสิทธิ์จะตกสู่รัฐได้นั้น จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการก่อนซึ่งได้กล่าวในบทที่แล้ว

  1. การจำนอง บุริมสิทธิหรือทรัพยสิทธิอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้นสิ้นสุดลง

โดยผลของการเวนคืนนั้นทำให้การจำนอง บุริมสิทธิหรือทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีผลใช้บังคับ ทว่าผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือบุคคลผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าว ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้เงินค่าทดแทนอยู่ โดยจะต้องขอรับชำระหนี้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์จากทรัพยสิทธิดังกล่าวมารับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่หากเป็นกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน หรือมีกรณีที่คู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการวางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา 31 และมีหนังสือแจ้งคู่กรณีทราบ

  1. ผู้รับโอนสิทธิในทรัพย์สินภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 ใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องได้เฉพาะในส่วนของเงินค่าทดแทน

โดยที่แม้จะมีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับแล้ว ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนนั้น ยังคงสามารถที่จะโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอกได้อีก ซึ่งผู้รับโอนนั้นมีสิทธิเพียงการเรียกร้องเงินค่าทดแทนเท่านั้น

  1. เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพียงบางส่วนและส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้นั้น มีสิทธิร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อส่วนที่เหลือนั้น ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพียงบางส่วนและส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้นั้น กฎหมายบัญญัติให้สิทธิเจ้าของในการร้องขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อส่วนที่เหลือนั้นทั้งหมดก็ได้

  1. การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน

ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันตามมาตรา 10 หากปรากฏว่า อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดินทราบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินดังกล่าวจะดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย ในการนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินมีอำนาจเรียกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินฉบับที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายยึดถือไว้ และทำการแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้อง และในการรังวัดที่ดิน หากปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เจ้าหน้าที่เวนคืนจะจ่ายเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือเรียกคืนเงินค่าทดแทนที่จ่ายเกินไปจากผู้ที่ได้รับเงินค่าทดแทน แล้วแต่กรณี

 

การแสดงความเห็นถูกปิด