งานทะเบียน : ฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์

0
2191

คดีตัวอย่างนี้เป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้เช่าซื้อรถยนต์มา จากบริษัท จ. ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อกับบริษัท จ. เรื่องการชำระภาษีประจำปี 2549 แต่บริษัท จ. ขอให้ผู้ฟ้องคดีรอการดำเนินการไว้ก่อนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ทำให้ทราบว่าได้มีการเพิกถอนการ จดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงนายทะเบียนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอทราบรายละเอียด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 แจ้งว่า นายทะเบียนมีคำสั่งยกเลิกการจดทะเบียนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากมีการปลอมเอกสารหลักฐานและใช้เอกสารหลักฐานปลอมในการจดทะเบียนรถยนต์ และนายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท จ. ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถและแผ่นป้ายรถให้สำนักงานขนส่งจังหวัด แต่บริษัท จ. เพิกเฉย นายทะเบียนจังหวัดจึงมีคำสั่งยกเลิกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทด้วย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนจังหวัดแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 แจ้งว่า การเพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์ได้ทำโดยถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้เพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนดังกล่าว ตามหนังสือลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 และผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามหนังสือลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550

กรณีนี้เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ดังกล่าว  เป็นรถที่นาย ม. ได้ปลอมเอกสารการย้ายออกของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนอีกคัน ซึ่งมีชื่อนาย ว. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วนำเอกสารปลอมไปยื่นประกอบคำขอแจ้งย้ายเข้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดหลงเชื่อ ในเอกสารปลอมจึงรับจดทะเบียนย้ายและนายทะเบียนได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์คันหมายเลขอื่น ต่อมา รถยนต์คันดังกล่าวได้โอนมาใช้งานที่จังหวัดเชียงใหม่ได้หมายเลขทะเบียน พร้อมโอนกรรมสิทธิ์จากนาย ม. เป็นของนางสาว ช. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 จากนั้นได้โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จ. โดยที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองรถคันดังกล่าว เห็นได้ว่า ในการยื่นคำขอย้ายรถเข้าใช้งานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย ม. ได้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ พ.ศ. 2531 และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารที่นายมงคลยื่นประกอบคำขอย้ายเข้าตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ของระเบียบดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในการยื่นหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนเป็นเอกสารปลอมการรับจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทเป็นหมายเลขทะเบียน จึงเป็นการคลาดเคลื่อนและไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าว และการแจ้งย้ายรถยนต์เข้ามาใช้งานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนาย ม.โดยใช้เลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนต์ที่ยังไม่เคยจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 แห่งพ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 นายทะเบียนขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงไม่อาจรับจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวได้

ต่อมา เมื่อมีการย้ายรถมาใช้ในจังหวัดเชียงใหม่และได้จดทะเบียนเป็นหมายเลขทะเบียนดังกล่าว จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย เนื่องจากอาศัยเอกสารปลอมของรถยนต์คันอื่นมาเป็นหลักฐานในการจดทะเบียนมาตั้งแต่ต้น และเมื่อการจดทะเบียนไม่ชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นนายทะเบียนจึงมีอำนาจตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง และมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์และยกเลิกใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนดังกล่าว ได้ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ชอบแล้ว

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1860/2559)

สรุป : เมื่อทะเบียนรถยนต์คันพิพาทอาศัยเอกสารปลอมของรถยนต์คันอื่นมาเป็นหลักฐานในการจดทะเบียน อันเป็นการจดทะเบียนโดยไม่ชอบ นายทะเบียนจึงมีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนรถยนต์และยกเลิกใบคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์

การแสดงความเห็นถูกปิด