วิธีพิจารณาคดีปกครอง : การขอพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

0
1834

กรณีกังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครอง เนื่องด้วยคดีนี้ผู้ร้องสอด ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ไว้พิจารณา ความว่า เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดี ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดของผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกหนังสือลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2511 อนุญาตให้ผู้ร้องสอดดำเนินการดังกล่าวได้ แต่ผู้ร้องสอดเพิ่งทราบและได้รับหนังสืออนุญาตดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยแจ้งให้ผู้ร้องสอดทราบว่ามีหนังสืออนุญาตดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า หนังสือดังกล่าวเป็นสำเนาเอกสารหนังสือราชการ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจช่วงจากผู้ร้องสอด จึงไม่ใช่เอกสารที่จะอ้างเป็นพยานได้ตามข้อ 66 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ให้โอกาสและไม่ยอมรับฟังต้นฉบับหนังสือราชการที่ผู้ร้องสอดประสงค์ จะนำเสนอหรือสืบข้อเท็จจริงต่อศาลในชั้นไต่สวนหรือชั้นพิจารณา จึงเป็นกรณีมีข้อบกพร่องสำคัญ ในกระบวนพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม เห็นว่า หนังสือกรมศิลปากร ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2511 เป็นหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกให้แก่ผู้ร้องสอดเมื่อปี พ.ศ. 2511 กรณีจึงเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วในขณะยื่นฟ้องคดี และวัดของผู้ร้องสอดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัดในกิจการทั่วไป ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว แม้ในขณะนั้นเจ้าอาวาสของผู้ร้องสอดซึ่งได้รับหนังสือดังกล่าวไว้เป็นเจ้าอาวาสรูปเดิม แต่เมื่อได้รับไว้ในฐานะผู้กระทำการแทนผู้ร้องสอดแล้ว ย่อมถือว่าผู้ร้องสอดทราบถึงการมีอยู่ของพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วในขณะยื่นฟ้องคดี แต่ผู้ร้องสอดมิได้อ้างเข้ามาเป็นพยานหลักฐานในสำนวนคดี ต่อศาลปกครองชั้นต้นในระหว่างการพิจารณาเพื่อสนับสนุนประเด็นแห่งคดีของผู้ร้องสอด ดังนั้น หนังสือกรมศิลปากร ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2511 จึงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ร้องสอดไว้พิจารณา

(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 264/2559)

สรุป : กรณีไม่มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไป ในสาระสำคัญ

การแสดงความเห็นถูกปิด