การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

0
8467

การเขียนคำร้องขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง

ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 69 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น” วรรคสอง “ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในคำฟ้องหรือยื่นคำขอในเวลาใดๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง อันจะมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว” วรรคสาม “คำขอของผู้ฟ้องคดีตามวรรคสอง ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองใด และการให้กฎหรือคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังอย่างไร”

ดังนั้นในการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวโดยการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีอาจขอมาในคำฟ้องหรือยื่นคำขอในเวลาใดๆ ก่อนศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดี

ในการพิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้น ศาลอาจพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ประการดังกล่าวต่อไปนี้
1.กฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นน่าจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.หากปล่อยให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นมีผลต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังอย่างไร
3.ในการสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลนั้นจะไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการบริหารงานของรัฐ

การแสดงความเห็นถูกปิด