การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครอง

0
4471

การเขียนคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในคดีปกครอง

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 45/1 บัญญัติว่า การฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา 45 วรรคสี่ หากคู่กรณีใดยื่นคำขอต่อศาลโดยอ้างว่า ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ถ้าศาลเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา หรือในกรณีอุทธรณ์ซึ่งศาลเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะอุทธรณ์ได้ แล้วแต่กรณี และศาลได้ไต่สวนแล้วเห็นว่ามีเหตุตามคำขอจริงก็ให้ศาลอนุญาตให้คู่กรณีนั้นดำเนินคดี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนได้ คำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้เป็นที่สุด

จากบทบัญญัติดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีหรือผู้อุทธรณ์ ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลถ้าไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ก็ให้ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์แล้วแต่กรณี หรือจะยื่นคำขอดังกล่าวในภายหลังก็ได้ นอกจากนี้ คู่กรณีที่ยื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ต้องสาบานตนให้คำชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือโดยสถานะของผู้ขอถ้าไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร

เมื่อศาลได้รับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแล้ว ศาลจะทำการไต่สวนเพื่อมีคำสั่งตามคำขอดังกล่าว หากปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีหรือผู้อุทธรณ์ ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาล หรือโดยสถานะของผู้ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลถ้าไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร ศาลอาจมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

การแสดงความเห็นถูกปิด