การขอเข้าแทนที่คู่กรณีที่ถึงแก่ความตายระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครอง

0
3527

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 53 บัญญัติว่า ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดี ให้ศาลปกครองรอการพิจารณาไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์มรดก หรือผู้สืบสิทธิของคู่กรณีผู้นั้น จะมีคำขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอเข้ามา โดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามา เนื่องจากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีคำขอ คำขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวหรือไม่มีคำขอของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลปกครองจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นก็ได้

กรณีดังกล่าวในการดำเนินคดีปกครองหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อนที่ศาลจะพิพากษาคดี พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าแทนที่คู่กรณีที่ถึงแก่ความตาย ดังนี้
(1) คู่กรณีถึงแก่ความตายก่อนศาลปกครองพิพากษาคดี ให้ศาลรอการพิจารณาไว้
(2) ทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองทรัพย์มรดก ผู้สืบสิทธิของคู่กรณีที่ถึงแก่ความตาย หรือผู้มีส่วนได้เสีย ต้องมีคำขอหรือโดยศาลหมายเรียก เนื่องจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีคำขอให้เข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย
(3) ต้องยื่นคำขอภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย
กรณีไม่มีคำขอของบุคคลตาม (2) ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่คู่กรณีผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ศาลปกครองจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นก็ได้

การแสดงความเห็นถูกปิด