คำฟ้องคดีปกครอง

0
12252

“คำฟ้อง” หมายความว่า การเสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุด ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอ หรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข หรือฟ้องแย้ง หรือโดยสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับ หรือโดยมีคำขอให้พิจารณาใหม่

จากความหมายดังกล่าว “คำฟ้องคดีปกครอง” จึงแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

 1. คำฟ้องที่เสนอขณะเริ่มคดี
 2. คำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข
 3. คำฟ้องแย้ง
 4. คำร้องสอด
 5. คำขอให้พิจารณาคดีใหม่

รายละเอียดในคำฟ้องนั้น ตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า คำฟ้องให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องมี

 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
 2. ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
 3. การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
 4. คำขอของผู้ฟ้องคดี
 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี

วิธีการยื่นคำฟ้องคดีปกครอง

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองกฎหมายกำหนดให้ยื่นคำฟ้องได้ 2 วิธี คือ การยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง โดยถือว่าวันที่ได้ยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองเป็นวันที่ยื่นคำฟ้อง และการยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 1. การยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล

ตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง วันเวลาทำการตามปกติของศาล ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 1. การยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์

ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง

แบบฟอร์มคำฟ้องคดีปกครอง
แบบคำฟ้อง .doc
แบบคำฟ้อง .pdf

การแสดงความเห็นถูกปิด